Redovisning/Rapportering

Beviljade bidrag/anslag skall alltid redovisas till stiftelsen. Redovisningen skall vara stiftelsen tillhanda senast ett år från utbetalningen. Har projektet som bidraget/anslaget avser inte slutförts inom ettårsperioden skall en vetenskaplig rapport/delrapport lämnas till stiftelsen inom ett år och slutlig redovisning så snart projektet avslutats. Redovisningen lämnas elektroniskt via ”Min sida” (använd nedanstående länk)

Vid ansökan om nytt bidrag för samma projekt som stiftelsen tidigare lämnat bidrag/anslag till men som ännu inte slutredovisats skall en vetenskaplig rapport/delrapport bifogas den nya ansökan.

Redovisning eller bilagor till redovisning som av tekniska skäl inte kan lämnas till stiftelsen elektroniskt skickas till:

Magn. Bergvalls stiftelse
c/o SEB, Private Banking
Stiftelser
106 40 Stockholm