Redovisning/Rapportering

Beviljade bidrag skall i efterhand redovisas till stiftelsen. Redovisningen, som lämnas elektroniskt via Min sida, skall vara stiftelsen tillhanda senast ett år från tidpunkten för utbetalningen av bidraget.

Den skriftliga redovisningen skall innehålla uppgift om stiftelsens ansöknings-/diarienummer, beviljat belopp, en redovisning av projektets budget/finansiering, hur projektet har genomförts och vad som uppnåtts/resultatet. Redovisningen skall högts omfatta ca 500 ord (ca 2 A4-sidor).

Avser den ansökan som stiftelsen har beviljat s.k. tryckbidrag (dvs. bidrag för bokutgivning) behöver den färdiga boken inte skickas till stiftelsen. Det räcker med en skriftlig redovisning enligt ovan kompletterad med information om bokens titel, ISBN och datum för utgivning.

Har det projekt som bidraget avser inte slutförts inom ettårsperioden skall en vetenskaplig rapport/delrapport lämnas till stiftelsen inom ett år från utbetalningen och slutlig redovisning så snart projektet avslutats.

Vid eventuell ansökan om nytt bidrag för samma projekt som stiftelsen tidigare har lämnat bidrag till men som ännu inte slutredovisats skall en vetenskaplig rapport/delrapport bifogas ny ansökan.

Redovisning eller bilagor till redovisning som av tekniska skäl inte kan lämnas till stiftelsen elektroniskt skickas till:

Magn. Bergvalls stiftelse
c/o SEB, PWM & FO
Stiftelser
106 40 Stockholm